Legedia Fiskalitatea

Araba

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de junio. Aprobar medidas tributarias que afectan al régimen fiscal de las cooperativas y al Impuesto sobre Sociedades. (pdf 145.8 Kb.)

Ver Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de junio. Aprobar medidas tributarias que afectan al régimen fiscal de las cooperativas y al Impuesto sobre Sociedades.

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 18koa Onestea premiazko zerga neurriak COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko (pdf 153.6 Kb.)

Ver Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 18koa Onestea premiazko zerga neurriak COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko

https://www.araba.eus/Fiscal/nforales/vernorma.asp

62/2017 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baita pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako lan etekinei aplikatzeko atxikipenen ehunekoen aldaketa

20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena (pdf 151 Kb.)

Ver 20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena

15/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buzuzkoa (ARABA) (pdf 213 Kb.)

Ver 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buzuzkoa (ARABA)

5/2002 FORU ARAUA, maiatzaren 26koa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituena (pdf 248 Kb.)

Ver 5/2002 FORU ARAUA, maiatzaren 26koa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituena

Zenbait zerga xedapen aldatzeko maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauko akatsen zuzenketa (pdf 57 Kb.)

Ver Zenbait zerga xedapen aldatzeko maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauko akatsen zuzenketa

7/2004 Forua Araua, maitzarem 10ekoa, senbait zerga xedapen aldatzen dituenak (pdf 235 Kb.)

Ver 7/2004 Forua Araua, maitzarem 10ekoa, senbait zerga xedapen aldatzen dituenak

82/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren arautegien aldaketa onartzen da. (pdf 68.1 Kb.)

Ver 82/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren arautegien aldaketa onartzen da.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontsei-luarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zergapizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da (pdf 40.2 Kb.)

Ver 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontsei-luarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zergapizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

Bizkaia

Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa, 2023ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena. (pdf 455.6 Kb.)

Ver Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa, 2023ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.

8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa, zergen arloko zenbait aldaketa sartzen dituena. (pdf 1.5 Mb.)

Ver 8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa, zergen arloko zenbait aldaketa sartzen dituena.

Instrucción 7/2020, de 1 de julio, de la Dirección General de Hacienda, sobre el Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19, sobre el Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19, así como sobre otras cuestiones de naturaleza tributarias igualmente relacionadas con la emergencia sanitaria COVID-19. (pdf 286.5 Kb.)

Ver Instrucción 7/2020, de 1 de julio, de la Dirección General de Hacienda, sobre el Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19, sobre el Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19, así como sobre otras cuestiones de naturaleza tributarias igualmente relacionadas con la emergencia sanitaria COVID-19.

5/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari Buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra. (pdf 930.4 Kb.)

Ver 5/2020 FORU ARAUA, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira ekonomia-jardueren etekinak kontrolatzeko sistema integral bat eta tributu-betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak. Horretarako, aldatu egin dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari Buruzko Foru Araua, Ondarearen gaineko Zergari buruzko Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra.

1/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei buruzkoa. (pdf 228.6 Kb.)

Ver 1/2020 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 17koa, COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei buruzkoa.

NORMA FORAL 9/1997, DE 14 DE OCTUBRE, SOBRE REGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS (pdf 127.2 Kb.)

Ver NORMA FORAL 9/1997, DE 14 DE OCTUBRE, SOBRE REGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS

Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa; honen bidez, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira.

3/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa. Honen bidez zuzenketa teknikoak egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributu-Arau jakin batzuetan.

11/2012 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 18koa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

DECRETO FORAL 129/2004, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 2004/1. FORU-ARAUA

11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa.

Ver 11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa.

5/2015 FORU ARAUA, martxoaren 25ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergari buruzko Foru Araua aldatzen duena.

1/2005 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 30ekoa; honen bidez Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Araua aldatu da.

NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ver NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

AGINDUA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiaren urteko kontuak Euskadiko Kooperatiben Erregistroan aurkezteko administrazio-eta ordezkaritza-organoaren eskabide-eredua eta ziurtagiri-eredua onartzen dituena.

Gipuzkoa

Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania (pdf 161.1 Kb.)

Ver Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania

1/2022 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, 2022. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena (pdf 343.9 Kb.)

Ver 1/2022 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, 2022. urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena

15/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baitira TicketBAI betebeharraren Erregelamendua onesten duen foru dekretua, zerga betebehar formalen Erregelamendua, eta PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak, eta bi zerga horietan 2022an aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak onesten baitira (pdf 209.6 Kb.)

Ver 15/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baitira TicketBAI betebeharraren Erregelamendua onesten duen foru dekretua, zerga betebehar formalen Erregelamendua, eta PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak, eta bi zerga horietan 2022an aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak onesten baitira

518/2021 Foru Agindua, irailaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa funtsaren erabilerari 2021ean aplikagarri zaion interpretazioa, COVID-19aren ondorioak arintzeko. (pdf 91.1 Kb.)

Ver 518/2021 Foru Agindua, irailaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa funtsaren erabilerari 2021ean aplikagarri zaion interpretazioa, COVID-19aren ondorioak arintzeko.

521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena. (pdf 1.1 Mb.)

Ver 521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena.

11/2020 Foru Dekretu-Araua, abenduaren 1ekoa, COVID-19aren bigarren olatuak eragindako ondorioak arin tzeko zerga arloko presako neurriei buruzkoa. (pdf 203.5 Kb.)

Ver 11/2020 Foru Dekretu-Araua, abenduaren 1ekoa, COVID-19aren bigarren olatuak eragindako ondorioak arin tzeko zerga arloko presako neurriei buruzkoa.

32/2020 Foru Dekretua, aben dua ren 22koa, TicketBAI betebeharra gara tzen duen Erregelamendua onesten duena (pdf 183.9 Kb.)

Ver 32/2020 Foru Dekretua, aben dua ren 22koa, TicketBAI betebeharra gara tzen duen Erregelamendua onesten duena

3/2020 Foru Araua, azaroaren 6koa, iruzur fiskala eragozteko lanabes teknologikoak erabili beharra ezartzen duena. (pdf 257.3 Kb.)

Ver 3/2020 Foru Araua, azaroaren 6koa, iruzur fiskala eragozteko lanabes teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.

3/2020 Foru Araua, azaroaren 6koa, iruzur fiskala eragozteko lanabes teknologikoak erabili beharra ezartzen duena. (pdf 168.2 Kb.)

Ver 3/2020 Foru Araua, azaroaren 6koa, iruzur fiskala eragozteko lanabes teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.

380/2020 Foru Agindua, irailaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa fun tsa ren erabilerari aplikagarri zaion interpretazioa, Covid-19aren ondorioak arintzeko. (pdf 95.5 Kb.)

Ver 380/2020 Foru Agindua, irailaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita kooperatiben sustapen eta heziketa fun tsa ren erabilerari aplikagarri zaion interpretazioa, Covid-19aren ondorioak arintzeko.

1/2020 Foru Dekretu-Araua, mar txo aren 24koa, Covid-19 gai tza ren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena. (pdf 110 Kb.)

Ver 1/2020 Foru Dekretu-Araua, mar txo aren 24koa, Covid-19 gai tza ren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena.

NORMA FORAL 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. (pdf 224.4 Kb.)

Ver NORMA FORAL 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

31/2017 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta Sozietateen gaineko Zergan kalkulatzeko 2018an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena. (pdf 149.6 Kb.)

Ver 31/2017 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta Sozietateen gaineko Zergan kalkulatzeko 2018an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena.

7/2015 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onar tzen dituena. (pdf 262.3 Kb.)

Ver 7/2015 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onar tzen dituena.

2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena. (pdf 780 Kb.)

Ver 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena.

2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena. (pdf 588.6 Kb.)

Ver 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena.

1/2013 FORU DEKRETU ARAUA, otsailaren 5ekoa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 FORU ARAUA (htm 78 Kb.)

Ver Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 FORU ARAUA

3/2015 FORU ARAUA, apirilaren 7koa, mendeko finan - tza-ekarpenetatik, mendeko zorretik eta lehentasunezko partaide tze tatik datozen errenta negatiboak integratu eta konpen tsa tzeko araubidea onar tzen duena. (pdf 97.2 Kb.)

Ver 3/2015 FORU ARAUA, apirilaren 7koa, mendeko finan - tza-ekarpenetatik, mendeko zorretik eta lehentasunezko partaide tze tatik datozen errenta negatiboak integratu eta konpen tsa tzeko araubidea onar tzen duena.

DECRETO FORAL-NORMA 3/2007, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades

DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL 3/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. (Gipuzkoa) (doc 44 Kb.)

Ver DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL 3/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. (Gipuzkoa)

Besteak