Legedia Fiskalitatea

Araba

https://www.araba.eus/Fiscal/nforales/vernorma.asp

62/2017 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baita pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako lan etekinei aplikatzeko atxikipenen ehunekoen aldaketa (pdf 159.4 Kb.)

Ver 62/2017 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baita pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako lan etekinei aplikatzeko atxikipenen ehunekoen aldaketa

20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena (pdf 151 Kb.)

Ver 20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena

15/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

Ver 15/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buzuzkoa (ARABA) (pdf 213 Kb.)

Ver 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buzuzkoa (ARABA)

5/2002 FORU ARAUA, maiatzaren 26koa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituena (pdf 248 Kb.)

Ver 5/2002 FORU ARAUA, maiatzaren 26koa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituena

Zenbait zerga xedapen aldatzeko maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauko akatsen zuzenketa (pdf 57 Kb.)

Ver Zenbait zerga xedapen aldatzeko maiatzaren 10eko 7/2004 Foru Arauko akatsen zuzenketa

7/2004 Forua Araua, maitzarem 10ekoa, senbait zerga xedapen aldatzen dituenak (pdf 235 Kb.)

Ver 7/2004 Forua Araua, maitzarem 10ekoa, senbait zerga xedapen aldatzen dituenak

82/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren arautegien aldaketa onartzen da. (pdf 68.1 Kb.)

Ver 82/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren arautegien aldaketa onartzen da.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontsei-luarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zergapizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da (pdf 40.2 Kb.)

Ver 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontsei-luarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zergapizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

Bizkaia

Bizkaiko Foru Aldundiaren 55/2019 FORU DEKRETUA maiatzaren 21ekoa, Irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-araubidea eta mezenasgorako zerga-pizgarriak aplikatzeko Erregelamendua onesten duena. (pdf 664 Kb.)

Ver Bizkaiko Foru Aldundiaren 55/2019 FORU DEKRETUA maiatzaren 21ekoa, Irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-araubidea eta mezenasgorako zerga-pizgarriak aplikatzeko Erregelamendua onesten duena.

4/2019 FORU ARAUA, martxoaren 20koa, irabazteko asmorik gabeko entitateen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien Zerga-Araubideari buruzkoa. (pdf 1.3 Mb.)

Ver 4/2019 FORU ARAUA, martxoaren 20koa, irabazteko asmorik gabeko entitateen eta mezenasgorako zerga-pizgarrien Zerga-Araubideari buruzkoa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 170/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa; honen bidez, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira. (pdf 195.2 Kb.)

Ver Bizkaiko Foru Aldundiaren 170/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa; honen bidez, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira.

6/2018 FORU ARAUA, abenduaren 12koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko kooperatiben araubide fiskalari buruzkoa. (pdf 971.8 Kb.)

Ver 6/2018 FORU ARAUA, abenduaren 12koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko kooperatiben araubide fiskalari buruzkoa.

NORMA FORAL 9/1997, DE 14 DE OCTUBRE, SOBRE REGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS (pdf 127.2 Kb.)

Ver NORMA FORAL 9/1997, DE 14 DE OCTUBRE, SOBRE REGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS

Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa; honen bidez, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira. (pdf 194.6 Kb.)

Ver Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa; honen bidez, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldatzen dira.

3/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa. Honen bidez zuzenketa teknikoak egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributu-Arau jakin batzuetan.

11/2012 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 18koa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa.

Ver 11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa.

5/2015 FORU ARAUA, martxoaren 25ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergari buruzko Foru Araua aldatzen duena.

1/2005 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 30ekoa; honen bidez Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Araua aldatu da.

NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ver NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

AGINDUA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiaren urteko kontuak Euskadiko Kooperatiben Erregistroan aurkezteko administrazio-eta ordezkaritza-organoaren eskabide-eredua eta ziurtagiri-eredua onartzen dituena.

Gipuzkoa

NORMA FORAL 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. (pdf 224.4 Kb.)

Ver NORMA FORAL 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

31/2017 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta Sozietateen gaineko Zergan kalkulatzeko 2018an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena. (pdf 149.6 Kb.)

Ver 31/2017 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta Sozietateen gaineko Zergan kalkulatzeko 2018an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena.

7/2015 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onar tzen dituena. (pdf 262.3 Kb.)

Ver 7/2015 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onar tzen dituena.

2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena. (pdf 780 Kb.)

Ver 2014ko urtarrilaren 17ko 2/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarena.

2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena. (pdf 588.6 Kb.)

Ver 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena.

1/2013 FORU DEKRETU ARAUA, otsailaren 5ekoa, balantzeak eguneratzeari buruzkoa.

Urtarrilaren 15eko 16/2013 Foru Agindua. Jarraibidea, bazkide kooperatibistek ekarpenen itzulketa gisa jasotako diru kopuruei dagokienez zerga prozeduretan aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa.

Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 FORU ARAUA (htm 78 Kb.)

Ver Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 FORU ARAUA

3/2015 FORU ARAUA, apirilaren 7koa, mendeko finan - tza-ekarpenetatik, mendeko zorretik eta lehentasunezko partaide tze tatik datozen errenta negatiboak integratu eta konpen tsa tzeko araubidea onar tzen duena. (pdf 97.2 Kb.)

Ver 3/2015 FORU ARAUA, apirilaren 7koa, mendeko finan - tza-ekarpenetatik, mendeko zorretik eta lehentasunezko partaide tze tatik datozen errenta negatiboak integratu eta konpen tsa tzeko araubidea onar tzen duena.

DECRETO FORAL-NORMA 3/2007, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades

DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL 3/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. (Gipuzkoa) (doc 44 Kb.)

Ver DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL 3/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. (Gipuzkoa)

Besteak